Regulamin serwisu eLerneo.pl

Regulamin Serwisu elerneo.pl

 

Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób świadczenia usług drogą elektroniczną przez Wiedza i Praktyka sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, za pośrednictwem Serwisu, którego jest Administratorem.

Niniejszy Regulamin znajduje zastosowanie wobec podmiotów będących Przedsiębiorcami w rozumieniu przepisu art. 431 Kodeksu Cywilnego, tj. osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych niebędących osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzących we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową oraz wobec Konsumentów w rozumieniu przepisu art. 221 Kodeksu Cywilnego, tj. osób fizycznych dokonujących z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Definicje:

Administrator

Wiedza i Praktyka sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie ul. Łotewska 9a, 03-918 Warszawa, NIP: 526-19-92-256, REGON 012725225, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000098264; Nr rejestrowy BDO: 000008579, e-mail:[email protected]; nr tel.: 0 22 518 29 29 (od poniedziałku do piątku w godz. 9:00-17:00 z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy).

Cena

opłata ustalona w Cenniku ponoszona przez Użytkownika w zamian za możliwość zakupienia skorzystania z Usług świadczonych odpłatnie w szczególności Usługi dostępu do wybranych szkoleń e-learningowych.

Cennik

udostępniana w Serwisie informacja o opłatach należnych Administratorowi za świadczone na rzecz Użytkownika odpłatne Usługi.

Dni Robocze

dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Eletter

biuletyn elektroniczny stanowiący Usługę bezpłatną świadczoną na rzecz Użytkownika za pośrednictwem poczty elektronicznej, informujący o aktualnościach z zakresu tematyki, której dotyczą Usługi.

Hasło

ciąg znaków ustalonych i przekazanych Użytkownikowi przez Administratora po dokonaniu Rejestracji, niezbędny do korzystania z Usług świadczonych odpłatnie.

Kodeks cywilny

ustawa z dnia 23.04.1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16 poz. 93, z późn. zm.)

Login

indywidualna nazwa nadana i przekazana Użytkownikowi przez Administratora po dokonaniu Rejestracji, niezbędna do korzystania z Usług świadczonych odpłatnie.

Materiały

wszelkie zbiory informacji, elementy, algorytmy, schematy, utwory, oznaczenia, nazwy, znaki, symbole, wizerunki, nagrania, niezależnie od ich charakteru, formatu i sposobu zapisu lub przedstawienia, umieszczone i udostępnione przez Administratora na Stronie Internetowej Serwisu.

Regulamin

niniejszy regulamin, określający m.in. warunki i zasady korzystania z Serwisu, Rejestracji, świadczenia Usług przez Administratora oraz procedury reklamacyjnej.

Rejestracja

czynność faktyczna dokonywana przez Użytkownika w sposób określony w Regulaminie, niezbędna do uzyskania przez Użytkownika dostępu do Usług świadczonych odpłatnie.

Serwis

Serwis internetowy pod nazwą  o tematyce adresowanej do udostępniany przez Administratora za pomocą sieci Internet na Stronie Internetowej Serwisu, za pośrednictwem którego Administrator świadczy Usługi.

Strona Internetowa Serwisu

strona internetowa, na której prowadzony jest Serwis, dostępna pod adresem: https://www.elerneo.pl/ oraz wszystkimi rozszerzeniami tego adresu.

Umowa

umowa o świadczenie Usług drogą elektroniczną na zasadach określonych w Regulaminie, zawarta pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem na czas przewidziany zgodnie z Regulaminem.

Usługi

aplikacje i narzędzia udostępniane drogą elektroniczną przez Administratora za pośrednictwem Serwisu, na zasadach określonych w Regulaminie.

Użytkownik

osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z Usług, na zasadach określonych Regulaminem i obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

Zablokowanie dostępu do Usług

stan, w którym Użytkownik nie może, z przyczyn określonych w Regulaminie, korzystać z Usług.

Szkolenie

Wszelkie Materiały dostępne w ramach usługi „szkolenia e-learningowego” dotyczące danego tematu wykupionego szkolenia ewentualnie podzielone na osobne bloki Materiałów, w szczególności nagrania video, slajdy, schematy, quizy i ankiety interaktywne,

Rozdział I
Postanowienia ogólne

1. Wszelkie prawa do Serwisu, w tym autorskie prawa majątkowe, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej i Materiałów, należą do Administratora, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem.

2. Serwis jest udostępniany przez Administratora za pośrednictwem sieci Internet i Strony Internetowej Serwisu jako zasób systemu teleinformatycznego oraz informatycznego.

3. Użytkownik nie jest uprawniony do publicznego udostępniania lub rozpowszechniania w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób Materiałów ani do zachęcania lub zezwalania jakimkolwiek osobom trzecim na ich publiczne udostępnianie lub rozpowszechnianie w inny sposób, w tym w szczególności przez publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, zarówno odpłatnie, jak i nieodpłatnie, chyba, że zgoda na ich bezpłatną dystrybucję będzie wynikała wprost z ich treści lub Administrator wyrazi zgodę na udostępnianie materiałów osobom trzecim.

4. Zabronione jest wykorzystywanie Serwisu przez Użytkowników lub osoby trzecie do przesyłania niezamówionej informacji handlowej w rozumieniu ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2017 r. poz. 1219 z późn. zm.) .

5. Wszystkie treści, w tym: informacje, analizy, porady, itp. zawarte w Materiałach, w tym dostarczane Użytkownikom w ramach Usług, a także wszelkie zawarte w nich opinie, prognozy, kalkulacje i szacunki są wyrazem subiektywnej oceny ich autorów według stanu na moment ich sporządzenia i mogą w każdym czasie bez uprzedzenia być zmieniane.

Wszystkie Materiały są  przygotowywane z dołożeniem starań, aby były poprawne merytorycznie i aktualne, z wykorzystaniem źródeł, które Administrator działając w dobrej wierze i z należytą starannością uważa za wiarygodne, jednakże Administrator nie gwarantuje dokładności, kompletności, ani trafności zawartych w Materiałach informacji i ogólnych porad. Ww. treści mają wyłącznie popularyzacyjno-informacyjny charakter i nie mogą być traktowane jako świadczenie usług medycznych, porad dietetyka, lekarza lub fizjoterapeuty Użytkownikowi przez Administratora.

Administrator zastrzega również, że ww. treści nie stanowią porad udzielonych przez specjalistę w konkretnym stanie faktycznym. W szczególności decyzję o rodzaju podjętego leczenia podejmuje zawsze uprawniona osoba po szczegółowej analizie konkretnego stanu faktycznego. Treści dostępne na Stronach Serwisu nie mogą być również traktowane jako szczegółowe porady dietetyczne, a są jedynie ogólnymi wskazówkami w zakresie zdrowia i zdrowego trybu życia jak również organizacji i spędzania wolnego czasu i ogólnie pojętego doradztwa w zakresie uproszczania czynności życia codziennego.

6. Treści, o których mowa w ust. 5, nie stanowią również porady prawnej lub oferty zbycia lub nabycia jakichkolwiek produktów wymienionych w treści na Stronach Internetowych Serwisu, nie stanowią podstawy do zawarcia jakiejkolwiek umowy lub powstania jakiegokolwiek zobowiązania.

7.  Zastosowanie się do treści znajdujących się na Stronach Internetowych Serwisu nie gwarantuje osiągnięcia żadnych korzyści. Administrator nie ponosi w szczególności odpowiedzialności, za skutki i konsekwencje działań podejmowanych w oparciu o te treści, wszelkie decyzje podejmowane są wyłącznie na własne ryzyko i odpowiedzialność osoby je podejmującej.

Rozdział II
Korzystanie z Serwisu

8. Korzystanie z Serwisu oznacza każdą czynność, która prowadzi do zapoznania się z Materiałami lub skorzystania przez Użytkownika z Materiałów lub Sklepu, w tym z treści dostępnych dla wszystkich bez zalogowania do Serwisu.

9. Korzystanie z Serwisu odbywać może się wyłącznie na zasadach i w zakresie wskazanym w Regulaminie oraz w obowiązujących przepisach prawa.

10. Administrator dołoży starań, aby korzystanie z Serwisu było możliwe dla Użytkowników z użyciem wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów komputerów oraz typów połączeń internetowych. Administrator nie gwarantuje i nie odpowiada za to, że każdy wariant konfiguracyjny sprzętu elektronicznego posiadany przez Użytkownika, umożliwi korzystanie z Serwisu. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie z Serwisu, z zastrzeżeniem zdania poprzedniego, to oprogramowanie w celu korzystania z plików pdf, doc, docx, xls, xlsx, ppt, przeglądarka internetowa zgodna ze standardem Microsoft Internet Explorer w wersji nie niższej niż 5.0, przy czym za problemy wynikające ze stosowania przeglądarek niespełniających tego wymogu Administrator nie ponosi odpowiedzialności.

Wymagane jest także posiadanie aktywnego i poprawnie skonfigurowanego konta poczty elektronicznej.

11. W celu poprawnego i w pełni komfortowego skorzystania z Usług niezbędny jest również dostęp do sieci Internet o prędkości min. 6Mb/s (zalecane 12Mb/s) oraz możliwość odtwarzania dźwięku w urządzeniu.

12. Użytkownik, korzystając z Serwisu, nie jest uprawniony do jakiejkolwiek ingerencji w Materiały, w szczególności nie jest uprawniony do ingerowania w treść, strukturę, formę, grafikę Materiałów, ani w mechanizm działania Serwisu lub poszczególnych Usług.

13. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie przez Użytkownika Usług w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, naruszający dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Administratora. Zabronione są wszelkie czynności, które wprost nie są dozwolone przez Regulamin, a w szczególności, które destabilizowałyby pracę Serwisu, utrudniałyby dostęp do Serwisu lub Materiałów lub korzystanie z nich. Zabronione jest również podejmowanie innych działań na szkodę Administratora, Użytkowników lub zagrażających ich prawom lub interesom. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w pracy Serwisu wywołane działaniem siły wyższej, awarią sprzętu lub niedozwoloną ingerencją Użytkowników. Zabronione jest uprawianie, bez wiedzy i wyraźnej zgody Administratora, działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej przy pomocy Serwisu, Materiałów lub w związku z nimi.

14. Administrator potwierdza, iż niezależnie od podjętych przez niego działań mających na celu zabezpieczenie Serwisu, ze względu na publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną, Użytkownicy powinni liczyć się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Użytkowników przez osoby nieuprawnione. Dlatego Użytkownicy powinni również w celu podwyższenia bezpieczeństwa swojego sprzętu oraz danych stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia, poprzez stosowanie programów antywirusowych i chroniących tożsamość korzystających z sieci Internet. Administrator zaleca unikanie korzystania z Serwisu przy użyciu nieznanych komputerów osobistych oraz zaleca unikanie zapisywania Hasła w przeglądarce internetowej.

15. Wszelkie nadzwyczajne oznaki funkcjonowania Serwisu, w szczególności inny wygląd Serwisu, niespotykane dotychczas komunikaty, obrazy etc. bez uprzedniej informacji wystosowanej przez Administratora do Użytkowników dotyczącej możliwości wystąpienia takich zdarzeń, mogą oznaczać próbę bezprawnego przejęcia Loginu i Hasła lub innego bezprawnego działania podmiotów trzecich. W takich okolicznościach Administrator zaleca niezwłoczne przerwanie korzystania z Serwisu. Korzystanie z Usług nie może zastępować obowiązków nałożonych na Użytkownika bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, gdy przewidują one określoną formę i sposób działania Użytkownika. Usługi polegają wyłącznie na zapewnieniu stosownych funkcjonalności oraz narzędzi wspomagających Użytkowników.

Rozdział III
Umowa

16. Zawarcie Umowy o oświadczenie Usług:

 1. nieodpłatnych następuje każdorazowo z chwilą skorzystania z Serwisu przez Użytkownika,
 2. odpłatnych następuje w wyniku skutecznie dokonanej przez Użytkownika Rejestracji z zastrzeżeniem, że Użytkownik otrzymuje dostęp do świadczonych Usług po uiszczeniu wymaganej Ceny za Usługę.

17. Do zawarcia z Użytkownikiem Umowy o świadczenie Usług bezpłatnych dochodzi w przypadku faktycznego skorzystania przez Użytkownika z takich Usług, a w przypadku Elettera, z chwilą skutecznego dokonania przez Użytkownika subskrypcji (zamówienia) Elettera.

18. Umowa o świadczenie Usług płatnych zostaje zawarta na czas wskazany przy dokonywaniu zamówienia usługi.  

19. W przypadku gdy w Umowie nie został wskazany termin zakończenia świadczenia usługi, przyjmuje się, że Administrator będzie świadczył usługę przez okres 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia świadczenia usługi. Po upływie tego okresu użytkownik zachowa jednak dostęp do Usługi świadczonej odpłatnie, na okres do momentu zakończenia świadczenia Usługi przez Administratora, bez obowiązku zapłaty dodatkowego wynagrodzenia z tego tytułu.

20.Z zastrzeżeniem ust. 22 poniżej, zgodnie z ustawą z dnia 30.05.2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827) Użytkownikom będącym Konsumentami przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy bez podania przyczyny i bez ponoszenia dodatkowych kosztów, w terminie 14 dni od daty Rejestracji. Do odstąpienia od Umowy konieczne jest wysłanie do Administratora na adres: [email protected], stosownego oświadczenia, którego wzór znajduje się tutaj (kliknij aby pobrać: http://regulamin.wip.pl/odstapienie/formularz_odstapienia.docx) wraz otrzymaną fakturą VAT.

21. Administrator niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o  odstąpieniu od Umowy, dokonuje zwrotu wszystkich dokonanych przez Konsumenta płatności.

22. Prawo do odstąpienia od Umowy, o którym mowa w ust. 20 zdanie pierwsze, nie przysługuje w  odniesieniu do Umów:

 1. o świadczenie Usług, jeżeli Administrator wykonał w pełni Usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Administratora utraci prawo do odstąpienia od Umowy;
 2. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
 3. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 4. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnienie świadczenia rozpoczęto za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy określonego w ust 20.

Rozdział IV
Rejestracja

23. W celu uzyskania dostępu do Usług świadczonych odpłatnie konieczne jest dokonanie Rejestracji oraz  zapłata Ceny zgodnie z Cennikiem.

24. W celu dokonania Rejestracji należy wypełnić wszystkie oznaczone gwiazdką (*) jako obowiązkowe pola formularza rejestracyjnego, będącego zarazem formularzem zamówienia na Usługi świadczone odpłatnie. Jest on udostępniony przez Administratora na Stronie Internetowej Serwisu, w podstronie „Zamów”. Prawidłowo wypełniony formularz rejestracyjny należy przesłać drogą elektroniczną do Administratora poprzez aktywację odpowiedniego pola znajdującego się w formularzu rejestracyjnym. Rejestracji (i ewentualnie zamówienia na wybrane przez Użytkownika Usługi płatne) można również dokonać: telefonicznie za pośrednictwem przedstawiciela Administratora, bądź za pośrednictwem Strony Internetowej Serwisu. W przypadku telefonicznego dokonywania Rejestracji i/lub zamówienia na Usługi płatne, formularz rejestracyjny wypełniany jest przez przedstawiciela Administratora na podstawie informacji przekazanych przez Użytkownika podczas nagrywanej rozmowy telefonicznej. Po dokonaniu Rejestracji i/lub przyjęciu zamówienia na Usługi płatne za pośrednictwem swojego przedstawiciela, Administrator przesyła potwierdzenie w tym zakresie na adres poczty elektronicznej podany przez Użytkownika. W razie stwierdzenia przez Użytkownika ewentualnych błędów w jego danych wpisanych przez przedstawiciela Administratora w formularzu rejestracyjnym w wyniku Rejestracji dokonanej telefonicznie, Użytkownik zwrotnie informuje o tym Administratora drogą mailową, wskazując poprawne dane. W braku takiego powiadomienia przyjmuje się, że podane przez Użytkownika dane zostały poprawne spisane przez przedstawiciela Administratora w procesie ww. Rejestracji telefonicznej, z zastrzeżeniem ust. 28.

25. Poprawnie wypełniony i zaakceptowany przez Użytkownika formularz rejestracyjny jest przesyłany do Administratora i zapisywany w bazie danych Serwisu.

26. Przesłanie przez Użytkownika wypełnionego w sposób skuteczny formularza rejestracyjnego jest równoznaczne z:

 1. zapoznaniem się przez Użytkownika z opisem i zakresem Usług świadczonych odpłatnie oraz warunkami ich świadczenia przez Administratora;
 2. zapoznaniem się przez Użytkownika z postanowieniami Regulaminu oraz ich akceptacją i zobowiązaniem się do ich przestrzegania;
 3. przyjęciem do wiadomości i akceptacją przez Użytkownika, że wypełnienie formularza rejestracyjnego jest dobrowolne, jednakże w wymaganym (oznaczonym gwiazdką) zakresie, niezbędne do otrzymania Loginu i Hasła i związanego z tym dostępu do Usług świadczonych odpłatnie;
 4. złożeniem przez Użytkownika oświadczenia, że dane zawarte w formularzu rejestracyjnym są zgodne z prawdą;
 5. upoważnieniem Administratora do przetwarzania danych osobowych Użytkownika będącego osobą fizyczną, zawartych w formularzu rejestracyjnym, w celu świadczenia Usług na rzecz Użytkownika oraz dla celów statystycznych.

27. Użytkownik będący Przedsiębiorcą podaje w formularzu rejestracyjnym następujące dane, oznaczone w tym formularzu odpowiednio jako obowiązkowe, bądź opcjonalne:

 1. imię i nazwisko Przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną, firma (nazwa);
 2. dane o wpisie do właściwego rejestru bądź ewidencji;
 3. NIP;
 4. imię, nazwisko, adres e-mail osoby zamawiającej Usługi, uprawnionej do działania w tym zakresie w imieniu Użytkownika;
 5. adres (miasto, kod pocztowy, nazwa ulicy, nr domu, nr lokalu);
 6. numer telefonu kontaktowego.

28. Użytkownik będący Konsumentem podaje w formularzu rejestracyjnym następujące dane, oznaczone w tym formularzu odpowiednio jako obowiązkowe, bądź opcjonalne:

 1. imię i nazwisko;
 2. adres zamieszkania (miasto, kod pocztowy, nazwa ulicy, nr domu, nr mieszkania);
 3. adres e-mail;
 4. numer telefonu kontaktowego.

29. W trakcie wypełniania formularza rejestracyjnego, Użytkownik będący osobą fizyczną, może wyrazić odrębną zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celach marketingowych. W takim przypadku, Administrator podaje Użytkownikowi wszystkie informacje wymagane zgodnie z RODO, w tym o celu zbierania danych osobowych Użytkownika, a także o znanych Administratorowi lub przewidywanych odbiorcach tych danych. Wyrażenie powyższej zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych uwzględnia, iż:

 1. zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili cofnięta;
 2. Użytkownikowi, którego dotyczą dane osobowe, przysługuje prawo dostępu do treści tych danych oraz ich poprawiania;
 3. Udostępnienie Administratorowi przez Użytkownika będącego osobą fizyczną jego danych osobowych następuje poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu rejestracyjnym.

30. O ile Użytkownik przy rejestracji zaznaczył zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów marketingowych przez Użytkownika będącego osobą fizyczną, otrzymywał on będzie informacje handlowe od Administratora lub reklamodawców współpracujących z Administratorem, na adres poczty elektronicznej Użytkownika podany w formularzu rejestracyjnym.

31. Użytkownik niebędący osobą fizyczną może w trakcie wypełniania formularza rejestracyjnego wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych od Administratora lub reklamodawców współpracujących z Administratorem na adres poczty elektronicznej tego Użytkownika podany w formularzu rejestracyjnym. Zgoda na otrzymywanie informacji handlowych jest dobrowolna i może być w każdej chwili cofnięta.

32. Administrator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia weryfikacji danych podanych w formularzu rejestracyjnym przez Użytkownika w celu ustalenia, czy są zgodne z prawdą.

33. Podanie przez Użytkownika danych niezgodnych z prawdą lub niepełnych uprawnia Administratora do odmowy potwierdzenia Rejestracji i/lub odmowy przyjęcia zamówienia na Usługi świadczone odpłatnie lub, w przypadku stwierdzenia nieprawdziwości w/w danych po rozpoczęciu świadczenia Usług, uprawnia Administratora do rozwiązania Umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia.

34. Po zakończeniu procesu Rejestracji, w ciągu 48 godzin, Użytkownik otrzymuje na adres e-mail podany przez niego w formularzu rejestracyjnym, potwierdzenie złożenia zamówienia. Tą samą drogą po opłaceniu Ceny za zamówione Usługi, Administrator przesyła Login i Hasło do konta Użytkownika w Serwisie, w celu zabezpieczenia dostępu Użytkownika do Usług.

35. Potwierdzenie przyjęcia przez Administratora złożonego przez Użytkownika zamówienia na Usługi płatne i przesłanie Użytkownikowi Potwierdzenia złożenia zamówienia lub otrzymanie unikalnego Loginu i Hasła do konta Użytkownika jest równoznaczne z zawarciem Umowy, a jeżeli  do którejkolwiek z tych czynności nie dojedzie w ciągu 48 godzin od chwili złożenia zamówienia, oznacza to, że do zawarcia Umowy nie doszło i w celu jej zawarcia należy ponownie złożyć zamówienie.

36. Użytkownik uzyskuje dostęp do Usług świadczonych odpłatnie za pośrednictwem otrzymanego od Administratora konta lub kont Użytkownika (zabezpieczonego Loginem i Hasłem) w oknie logowania umieszczonym na Stronie Internetowej Serwisu.

37. Użytkownik nie jest uprawniony do udostępniania swojego Loginu ani Hasła jakimkolwiek osobom trzecim. Udostępnienie Loginu i/lub Hasła przez Użytkownika jakiekolwiek nieuprawnionej osobie trzeciej uważane będzie za rażące naruszenie postanowień Regulaminu.

38. Konto może być użytkowane jedynie przez jedną osobę jednocześnie. W przypadku gdy Administrator stwierdzi, próby jednoczesnego logowania na jedno Konto Użytkownika jednocześnie z dwóch lub więcej niezależnych adresów IP, ma prawo do zablokowania dostępu do Usług, do wyjaśnienia. W przypadku próby zalogowania się na aktywne konto automatycznie dochodzi do wylogowania z adresu IP wcześniej zalogowanego.

39. Administratorowi przysługuje prawo kontroli korzystania z Usług świadczonych przy użyciu przyznanego Użytkownikowi Loginu i Hasła, poprzez zbieranie danych i prowadzenie rejestrów dokumentujących korzystanie z Serwisu przez Użytkownika.

40. Użytkownik jest zobowiązany do zachowania poufności i nieudostępniania osobom trzecim Loginu ani Hasła oraz do dołożenia wszelkich starań w celu spełnienia tego wymogu. W przypadku powzięcia przez Administratora podejrzenia, że Użytkownik udostępnił Login lub Hasło osobie trzeciej, Administrator może rozwiązać Umowę po wezwaniu Użytkownika do przedstawienia wyjaśnień i niewykonaniu tego wezwania przez Użytkownika w terminie 7 Dni Roboczych od dnia jego doręczenia.

41. Administrator ma prawo tworzyć i wdrażać zabezpieczenia przed nieuprawnionym korzystaniem, zwielokrotnianiem lub rozpowszechnianiem Materiałów, jak również wdrażać rozwiązania techniczne umożliwiające identyfikację i weryfikację tożsamości Użytkownika. W przypadku zastosowania przez Administratora powyższych zabezpieczeń, Użytkownicy zobowiązują się powstrzymać od jakichkolwiek działań zmierzających do usunięcia lub obejścia takich zabezpieczeń lub rozwiązań.

Rozdział V
Cena i zawarcie Umowy

42. Korzystanie z Usług świadczonych odpłatnie wymaga zapłaty Ceny za Usługę zgodnie z aktualnym Cennikiem.

43. Cena  nie obejmuje kosztów uzyskania przez Użytkownika dostępu do Internetu, które są skalkulowane przez dostawcę Internetu i nie są zależne od Administratora. Cena wraz z podatkiem VAT są określone w  Serwisie w zakładce www.elerneo.pl i stanowi całość zobowiązań Użytkownika z zastrzeżeniem postanowień ust. 41.

44. W przypadku wypowiedzenia przez Użytkownika Umowy o świadczenie Usług płatnych,  Cena  pozostaje niezmienna przez cały okres wypowiedzenia.

45. Administrator zastrzega sobie możliwość prowadzenia akcji promocyjnych, w szczególności możliwość stosowania cen promocyjnych przy zakupie kilku Usług płatnych jednocześnie.  Administrator zastrzega sobie możliwość stosowania cen promocyjnych w wybranych przez siebie okresach.

46. Cena jest płatna przez Użytkownika na podstawie faktury VAT wystawianej Użytkownikowi przez Administratora, w terminie 14 dni od dnia jej wystawienia. Użytkownik upoważnia Administratora do wystawienia faktury VAT bez podpisu ze strony Użytkownika.

Administrator udostępnia Użytkownikowi następujące sposoby płatności z tytułu Umowy:

 1. Płatność przelewem,
 2. Płatności elektroniczne i płatności kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu PayU– możliwe aktualne sposoby płatności określone są na stronie Serwisu w zakładce _______________[MK1] .

47. Faktury VAT będą przesyłane przez Administratora listem zwykłym w formie papierowej lub elektronicznej na wskazany podczas rejestracji adres e-mail po wybraniu odpowiedniej opcji w formularzu zamówienia.

48. W przypadku, gdy Użytkownik opóźnia się z zapłatą Ceny , w całości lub w części, Administrator zastrzega sobie prawo dochodzenia odsetek:

1.       w przypadku Konsumentów, odsetek ustawowych za opóźnienie,

2.       w przypadku przedsiębiorców odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych,

za czas opóźnienia w zapłacie. Administrator może naliczyć odsetki od kwoty pozostałej do zapłaty, poczynając od dnia następującego po dniu, w którym upłynął termin płatności.

49. W przypadku, gdy Użytkownik opóźnia się z zapłatą kwoty należnej Ceny wynikającej z faktur VAT w całości lub w części, Administrator zastrzega sobie prawo do Zablokowania dostępu do Usług zgodnie z Rozdziałem XIII, lub odmową udostępnienie Loginu i hasła dostępu do konta Użytkownika, a następnie rozwiązania Umowy o świadczenie Usług płatnych ze skutkiem natychmiastowym, jeśli Użytkownik, mimo wezwania do zapłaty wystosowanego przez Administratora, zalega z płatnością Ceny.

50. Administrator zastrzega sobie prawo do odmowy rozpoczęcia świadczenia usług na rzecz Użytkownika do momentu uregulowania całości Ceny za Usługę płatną.

Rozdział VI
Usługi

51. Administrator za pośrednictwem Serwisu świadczy Usługi drogą elektroniczną, na zasadach określonych w Regulaminie.

52. Administrator za pośrednictwem Serwisu świadczy Usługi 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu z gwarantowanym czasem ich świadczenia na poziomie 95%. Administrator zastrzega sobie prawo do 5 godzinnych przerw serwisowych raz w tygodniu.

53. Usługi polegają w szczególności na udostępnianiu Użytkownikom, drogą elektroniczną, za pośrednictwem Serwisu całości lub części Materiałów. Usługi mogą być świadczone odpłatnie lub bezpłatnie.

54. Usługi świadczone odpłatnie obejmują:

 1. uzyskanie stałego lub czasowego dostępu do wybranego przez Użytkownika szkolenia lub szkoleń e-lerningowych dostępnych na Stronach Internetowych Serwisu,
 2. dostęp do videoczatu z prowadzącym szkolenie, w wybranym terminie wskazanym w ofercie przez Administratora,
 3. dostęp do forum dyskusyjnego (w szczególności forum dotyczącego tematyki udostępnianego przez Administratora szkolenia).

55. Usługi świadczone bezpłatnie:

 1. możliwość subskrypcji Elettera przez Użytkownika;

 

56. Administrator zastrzega sobie prawo wyboru i zmiany rodzaju, form, czasu oraz sposobu udzielania Użytkownikom dostępu do wybranych Usług świadczonych bezpłatnie.

57. W przypadku gdy po złożeniu zamówienia, a przed uruchomieniem Usługi płatnej, Użytkownik zmieni zdanie co do chęci skorzystania z wybranej Usługi, na wyraźną prośbę Użytkownika Administrator może zmienić świadczoną Usługę na inną o takiej samej lub wyższej Cenie. W przypadku gdy Cena za Usługę wybraną ostatecznie przez Użytkownika jest wyższa niż kwota uiszczona dotychczas przez Użytkownika zobowiązany jest on do uiszczenia na rzecz Administratora różnicy w Cenie. Prawo do żądania zmiany Usługi o którym mowa w zdaniu poprzednim nie przysługuje jeśli Użytkownik rozpoczął korzystanie z Usługi (przez co rozumie się m.in. jednokrotne logowanie do wykupionej Usługi (lub jednej z Usług z wykupionego pakietu Usług) za pośrednictwem Serwisu). 

Rozdział VII
Zasady świadczenia Usługi płatnej „szkolenia e-learningowe”

58. W celu skorzystania z Usługi płatnej „szkolenia e-learningowe”, Użytkownik zobowiązany jest do wybrania jednego z oferowanych przez Administratora tematu szkolenia i złożenia zamówienia za pośrednictwem strony internetowej Serwisu, a następnie opłaceniu Ceny za szkolenie wskazanej w cenniku za okres wskazany w zamówieniu.

59. Administrator udostępnia Użytkownikowi stały, we wskazanym w zamówieniu okresie dostęp za pośrednictwem Serwisu do pakietu Szkolenia e-learningowego, który może być podzielony na poszczególne bloki – lekcje. Administrator wraz ze szkoleniem może udostępniać również Materiały dodatkowe w formie plików dostępnych do pobrania przez Użytkownika.

60. Administrator zapewnia, że Materiały i Szkolenie będzie przygotowane z najwyższą starannością, co do jego zgodności z prawem i najnowszą na dzień opublikowania Szkolenia wiedzą z zakresu będącego przedmiotem Szkolenia. Administrator dołoży wszelkich starań, aby usunąć wszelkie błędy lub niejasności w Szkoleniu dostrzeżone przez Administratora lub zgłoszone przez użytkowników.

 

Rozdział VIII
Zasady świadczenia Usługi bezpłatnej Eletter

61. W ramach Usługi Eletter Administrator wysyła zamówiony przez Użytkownika Eletter na adres e-mail podany przez Użytkownika.

62. Usługa subskrypcji Elettera jest Usługą bezpłatną i jest dostępna dla wszystkich Użytkowników, którzy podadzą swój adres e-mail za pośrednictwem przeznaczonego do tego formularza zamieszczonego na Stronie Internetowej Serwisu.

63. Eletter jest przesyłany do Użytkowników, którzy dokonali jego subskrypcji, we wskazanej przez Administratora częstotliwości.

64. Możliwość korzystania przez Użytkowników z Usługi Eletter jest uwarunkowana posiadaniem czynnego i poprawnie skonfigurowanego konta poczty elektronicznej.

65. Każdy Eletter lub inna przesyłka pochodząca od WIP adresowana do Użytkownika zawiera:

 1. informację o nadawcy;
 2. wypełnione pole „temat", określające treść przesyłki;
 3. informację o sposobie rezygnacji z korzystania z Usługi w postaci Elettera lub zmianie jej parametrów (np. adresu poczty elektronicznej Użytkownika).

66. Administrator zastrzega sobie prawo do zawieszenia świadczenia Usługi Eletter w każdym czasie po uprzednim poinformowaniu o tym osób którzy zgłosili chęć jego otrzymywania, lub całkowitego zaprzestania świadczenia nieświadczenia Usługi (w tym również nieuruchomienia Usługi Elettera dla Użytkowników).

Rozdział IX

zasady świadczenia usługi płatnej „Videoczat z ekspertem”

67. usługa „Videoczat z ekspertem” polega na udostępnianiu poprzez odpowiednią Stronę Internetową Serwisu, możliwości uczestniczenia przez Użytkownika w videoczacie z uprzednio wskazaną osobą z możliwością bezpośredniego zadawania pytań w formie tekstowej wpisywanych w oknie czatu skierowanych do tej osoby (zadanie pytania i odpowiedź „na żywo”) w uprzednio określonym przez Administratora czasie i na określony przez Administratora temat, po uiszczeniu ceny za świadczenie Usługi.

68. Z ważnych powodów Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu i godziny rozpoczęcia oraz zakończenia świadczeniu Usługi videooczatu z ekspertem. W takim przypadku Użytkownikowi który uzyskał dostęp do usługi przysługuje prawo do zamiany usługi na inną o takiej samej lub wyższej Cenie jeśli  w nowym terminie nie będzie mógł z niej skorzystać. Żądanie zmiany Usługi na inną o takiej samej lub wyższej Cenie powinno być złożone najwcześniej na dzień przed dniem w którym ma dojść do uruchomienia Usługi. Zmiana zostanie przeprowadzona  jedynie w przypadku gdy Użytkownik faktycznie nie skorzystał z Usługi.

69. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie informacje przekazane przez osoby biorące udział w videoczacie (ekspertów oraz ewentualnie Użytkowników). Wszelkie wypowiedzi tych osób stanowią wyłącznie opinię tych osób i nie są oficjalnym stanowiskiem Administratora w jakiejkolwiek kwestii. Uzyskane informacje i Materiały nie stanowią w szczególności porady prawnej, medycznej lub innej udzielonej przez osobę uprawnioną do udzielania takich porad.

70. Administrator zastrzega sobie prawo do moderacji i korekty pytań zadawanych do eksperta oraz postów w toczącej się dyskusji. Administrator nie gwarantuje, że osoba prowadząca (lub prowadzący) videoczat odpowiedzą na wszystkie pytania zadane przez Użytkownika lub rozstrzygną wszelkie problemy podczas trwania videoczatu.

71. Administrator dołoży wszelkich starań, aby podczas transmisji na żywo nie doszło do jakichkolwiek zakłóceń, w szczególności uniemożliwiających prawidłowe korzystanie z Usługi, jednakże nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne niezależne od niego problemy techniczne przy świadczeniu Usługi videoczatu na żywo.

72. Po zakończeniu transmisji zapis videoczatu nie będzie dostępny dla Użytkowników.

Rozdział X

zasady świadczeniu usługi forum dyskusyjnego

73. Usługa forum dyskusyjnego polega na udostępnieniu Użytkownikom możliwości wymiany doświadczeń i opinii na temat którego dotyczy dane forum dyskusyjne. Administrator ustala temat forum i ich liczbę udostępnioną dla Użytkowników, w szczególności fora o tematyce dotyczącej tematyki tożsamej z tematyką szkoleń e-learningowych udostępnianych przez Administratora.

74. Administrator nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za treści zamieszczane przez użytkowników na łamach forum.

75. Użytkownik forum publikuje komentarze i opinie wyłącznie na własną odpowiedzialność.

76. Za wszelkie roszczenia osób trzecich wynikające z wyrażanych przez Użytkownika poglądów i opinii odpowiedzialność ponosi Użytkownik.

77. Administrator nie odpowiada za szkody wynikłe z publikowania przez Użytkownika treści na forum, z zastosowania przez użytkownika informacji zaczerpniętych z forum, z przejęcia lub przekazania hasła dostępowego do forum przez użytkownika osobom trzecim, z czasowego ograniczenia dostępności serwisu bądź jego nieprawidłowego działania oraz z naruszenia dóbr osobistych lub praw autorskich.

78. Użytkownik zobowiązuje się do NIE umieszczania na forum treści:

-        sprzecznych z prawem;

-        wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej lub narodowej;

-        propagujących przemoc, alkohol, środki odurzające, narkotyki, pornografię;

-        obrażających osoby publiczne;

-        zawierających informacje obarczające niesprawdzonymi zarzutami inne osoby;

-        przyczyniających się do łamania praw autorskich;

-        zawierających przekazy reklamowe;

-        spamu czyli niemających nic wspólnego z komentowanym zagadnieniem / tematem forum;

-        zawierających wulgaryzmy;

-        niestosownych w kontekście informacji o śmierci osoby publicznej bądź prywatnej;

-        innych naruszających zasady Netykiety.

79. Administrator zastrzega sobie prawo do usuwania postów, naruszających postanowienia Regulaminu, w szczególności ust. 76 bez ostrzeżenia i informowania ich autora, jak również całych wątków, jeśli post rozpoczynający wątek narusza Regulamin. Administrator nie ma obowiązku uzasadnienia takiego działania.

80. Administrator zastrzega sobie prawo do blokowania bez ostrzeżenia uczestnictwa w forum w stosunku do osób naruszających w sposób notoryczny postanowienia Regulaminu.

81. Administrator może usunąć treści, o których mowa w ust. 76 Regulaminu w dowolnym czasie.

82. W przypadku naruszenia prawa przez Użytkownika, Administrator jest zobowiązany przekazać dane o użytkowniku na żądanie uprawnionych do tego organów państwa.

83. Użytkownik publikując jakąkolwiek treść na forum zgadza się jednocześnie na przechowywanie danych o treści i autorze postu w bazie danych forum. W szczególności autor wyraża zgodę na publikowanie postów oznaczonych swoim imieniem i nazwiskiem podanym przy Rejestracji.

84. Wszelkie uwagi dotyczące działania forum, zamieszczonych na nim komentarzy czy przypadków łamana regulaminu należy zgłaszać na adres e-mail: [email protected] .

85. Administrator ma prawo do dokonywania zmian w funkcjonalnościach forum.

 

Rozdział XI
Odpowiedzialność

86. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż w zakresie świadczenia Usług Serwisu i jego udostępniania, może dochodzić do przerw lub zakłóceń, których powodem może być:

1) modyfikacja, modernizacja, rozbudowa lub konserwacja systemu teleinformatycznego lub oprogramowania Administratora;

2) siła wyższa, działania lub zaniechania osób trzecich (działania niezależne od Administratora),

w związku z czym nie będzie on podnosił roszczeń w stosunku do Administratora, o ile zachowany będzie współczynnik z pkt 52.

87. O przerwach technicznych i przewidywanym czasie ich trwania Administrator będzie w miarę możliwości informował poprzez dostępne mu środki, w szczególności poprzez umieszczanie komunikatów na Stronie Internetowej Serwisu.

88. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonywanie przez Użytkownika obowiązków wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

89. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonywanie Usług, jeżeli jest to spowodowane przez osoby trzecie (w szczególności operatorów telekomunikacyjnych, dostawców łączy telekomunikacyjnych i energii elektrycznej, podmiotów zajmujących się świadczeniem usług pocztowych, przewozowych, kurierskich, itp.) niezależne od Administratora. Administrator ponosi jednak odpowiedzialność jak za własne działanie lub zaniechanie oraz za działania lub zaniechania osób, z których pomocą Usługi wykonuje, jak również osób, którym wykonanie Usług powierza.

90. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność lub utrudnienia w korzystaniu z Serwisu, wynikające z przyczyn leżących po stronie Użytkownika, w szczególności w przypadku podania przez Użytkownika błędnych danych, czy za utratę przez Użytkownika lub wejście w posiadanie przez osoby trzecie Loginu lub Hasła. Administrator zapewnia możliwość odzyskania Hasła przez Użytkownika. Administrator odpowiada, jeśli utrata przez Użytkownika lub wejście w posiadanie jego Loginu/i lub Hasła przez osoby trzecie nastąpiło z przyczyn zawinionych przez Administratora lub z przyczyn, za które Administrator ponosi odpowiedzialność.

91. Administrator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu szkód spowodowanych działaniami lub zaniechaniami Użytkowników, w szczególności za korzystanie przez nich z Serwisu w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa lub Regulaminem.

92. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treść i poprawność danych oraz informacji wprowadzonych przez Użytkownika do Serwisu, w tym Materiałów, jak również za treść i poprawność danych oraz informacji wprowadzonych przez Użytkownika do generowanych z wykorzystaniem Serwisu Formularzy oraz ewentualnych innych dokumentów uzupełnianych przez Użytkownika.

93. Administrator ponosi odpowiedzialność względem Użytkownika niebędącego Konsumentem w granicach rzeczywistej straty (damnum emergens) poniesionej przez Użytkownika.

94. W przypadku gdy niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy stanowi zarazem czyn niedozwolony odpowiedzialność Administratora wobec Użytkownika niebędącego Konsumentem ogranicza się wyłącznie do odpowiedzialności kontraktowej, określonej w Regulaminie.

95. Administrator dokłada staranności w celu zamieszczania w Serwisie informacji najbardziej aktualnych i pełnych, niemniej Administrator nie świadczy usług prawnych, usług z zakresu księgowości, doradztwa biznesowego i inwestycyjnego, usług informatycznych i z zakresu IT.  Użytkownik korzysta z Materiałów na własne ryzyko i odpowiedzialność, stosownie do ust. 7.

96. Wyłącznym źródłem zobowiązań Administratora jest niniejszy Regulamin oraz bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.

97. Administrator zastrzega sobie prawo do umieszczania w Serwisie treści reklamowych dotyczących własnych towarów i Usług, jak i towarów i usług osób trzecich, w formach stosowanych w Internecie.

98. Na Usługi Administrator nie udziela gwarancji oraz nie przewiduje dla nich usług posprzedażnych.

Rozdział XII
Zgłaszanie zagrożenia lub naruszenia praw

99. W przypadku gdy Użytkownik lub inna osoba uzna, iż Materiały naruszają ich prawa, dobra osobiste, dobre obyczaje, uczucia, moralność, przekonania, zasady uczciwej konkurencji, know-how, tajemnicę chronioną prawem lub na podstawie przyjętego zobowiązania, może powiadomić Administratora o potencjalnym naruszeniu.

100. Administrator powiadomiony o potencjalnym naruszeniu, podejmuje działania mające na celu weryfikację i ewentualnie usunie z Serwisu Materiały, które będą naruszały lub potencjalnie mogą naruszać prawa osób trzecich wymienione w ust. 99 powyżej, w szczególności Materiały lub Szkolenia sprzeczne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

Rozdział XIII
Reklamacje

101. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania Usług Serwisu przez Administratora lub nierealizowania ich zgodnie z Regulaminem, Użytkownik ma prawo złożenia reklamacji bezpośrednio do Administratora.

102. Wszelkie reklamacje dotyczące funkcjonowania Serwisu oraz problemy z korzystaniem z Usług należy zgłaszać drogą elektroniczną na adres e-mail: [email protected] z podaniem opisu reklamacji i przyczyn jej zgłoszenia oraz podaniem danych identyfikujących Użytkownika wnoszącego reklamację.

103. Każda reklamacja złożona przez Użytkownika powinna zawierać następujące elementy:

 1. imię i nazwisko Użytkownika, firma (nazwa) Użytkownika;
 2. adres e-mail;
 3. wskazanie Usługi, z którą wiąże się reklamacja;
 4. wskazanie okoliczności uzasadniających reklamację;
 5. określenie zakresu żądania przez Użytkownika składającego reklamację.

104. Jeżeli podane w reklamacji informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Administrator zwraca się do Użytkownika składającego reklamację o ich uzupełnienie.

105. Administrator rozpatruje reklamację w terminie 14 Dni Roboczych od daty jej otrzymania w prawidłowy sposób, określony w ust. 102 i spełniającej wymogi wskazane w ust. 103. W przypadku konieczności uzupełnienia reklamacji, termin ten liczy się od dnia dostarczenia uzupełnionej reklamacji.

106. Odpowiedź na reklamację zawierająca sposób jej rozpatrzenia, zostanie wysłana wyłącznie na adres poczty elektronicznej podany przez Użytkownika. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, w tym na wyraźną prośbę Użytkownika, Administrator wysyła odpowiedź na reklamację również na inny adres poczty elektronicznej, wskazany przez Użytkownika lub w formie pisemnej na wskazany przez Użytkownika adres do korespondencji. Odpowiedź na reklamację zawierająca sposób jej rozpatrzenia może też być udzielona przez Administratora lub przedstawiciela Administratora bezpośrednio Użytkownikowi drogą telefoniczną.

107. W terminie 14 dni od dnia udzielenia przez Administratora odpowiedzi na złożoną reklamację, Użytkownik wskazuje czy akceptuje przedstawioną propozycję rozpatrzenia tej reklamacji. Niedotrzymanie tego terminu przez Użytkownika uprawnia Administratora do uznania drogi postępowania reklamacyjnego za wyczerpaną i przyjęcia udzielonej odpowiedzi na reklamację za ostateczną.

108. W przypadku braku akceptacji Użytkownika odnośnie propozycji rozpatrzenia reklamacji, o której mowa  w ust. 106, i podania przez Użytkownika przyczyn odmowy tej akceptacji, w terminie tam określonym w ust. 107 - Administrator ponownie rozpatruje reklamację w terminie 7 dni. Odpowiedź Administratora na reklamację po upływie tego terminu jest ostateczna.

109. Użytkownik może zgłosić Administratorowi swoje uwagi w związku z korzystaniem z Usług. Uwagi winne być zgłoszone drogą elektroniczną na adres e-mail wskazany w ust. 102. Administrator, w miarę możliwości, lecz nie później niż w terminie 21 Dni Roboczych od dnia zgłoszenia ww. uwag, udziela odpowiedzi na uzasadnione zastrzeżenia Użytkownika, na adres poczty elektronicznej podany w zgłoszeniu ww. uwag.

Rozdział XIV
Przetwarzanie i ochrona danych osobowych

110. Administratorem danych osobowych Użytkowników, przetwarzanych w ramach świadczenia Usług, podanych przez Użytkownika w ramach Rejestracji, jest Administrator (dalej także: Administrator Danych. Administrator dokłada wszelkich starań, aby chronić dane osobowe Użytkowników przed nieuprawnionym dostępem do nich osób trzecich. Podawanie przez Użytkowników ich danych osobowych jest zawsze dobrowolne. Jednakże niepodanie danych oznaczonych przez Administratora jako niezbędne w celu świadczenia Usług, uniemożliwia Rejestrację i świadczenie Usług na rzecz Użytkownika. Użytkownicy mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, a także do żądania zaprzestania przetwarzania swoich danych, zgodnie z ust 112. Administrator Danych nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych przez Użytkownika.

111. Dane przetwarzane są w celu realizacji Umowy, a także dla wypełnienia innych prawnie usprawiedliwionych celów Administratora lub odbiorców danych oraz w celach, na które Użytkownik wyrazi zgodę, jeżeli jest ona wymagana zgodnie z obowiązującymi przepisami.

112. Dane osobowe zawarte w Formularzu Rejestracyjnym, Administrator przechowuje i przetwarza w sposób oraz w celach wskazanych w niniejszym Regulaminie, zgodnie z przepisami obowiązującego prawa, w szczególności zgodnie z  Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO) oraz z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Rozdział XV

Polityka prywatności

113. Administrator, jako podmiot świadczący Usługi, w pełni szanuje i chroni prawo do prywatności wszystkich Użytkowników. Administrator zachowuje szczególną dbałość o przetwarzanie i ochronę danych osobowych Użytkowników w sposób uniemożliwiający dostęp do tych danych ze strony osób nieuprawnionych, jak też przed nieuprawnionym wykorzystaniem ww. danych. Administrator zachowuje należytą staranność w celu zapewnienia bezpieczeństwa korzystania z Usług.

114. Administrator wdraża i stosuje odpowiednie rozwiązania techniczne mające na celu zapobieganie ingerencji osób trzecich w prywatność Użytkowników.

115. Dane, o których mowa powyżej, chronione są zgodnie z obowiązującymi przepisami przy wykorzystaniu stosownych zabezpieczeń technicznych, w tym m.in. serwer na którym znajduje się oprogramowanie jest usytuowany w zabezpieczonym, stale monitorowanym, specjalnie do tego przeznaczonym pomieszczeniu. Dane są przechowywane i przetwarzane z wykorzystaniem bezpiecznych mechanizmów ochrony przekazywania/przesyłu informacji o danych osobowych. Transmisja informacji o danych osobowych odbywa się w protokole SSL (Secure Socket Layer v3). Metoda ta polega na kodowaniu i dekodowaniu danych pomiędzy przeglądarką Użytkownika, a serwerem. SSL szyfruje, uwierzytelnia i zapewnia integralność wiadomości. W chwili nawiązania połączenia z bezpieczną witryną - stosującą protokół SSL - wysyłany jest do Użytkownika komunikat o bezpiecznym połączeniu oraz pojawia się symbol kłódki (w zależności od przeglądarki w różnym miejscu - może to być w prawej części paska stanu lub na pasku nawigacji). Do weryfikacji bezpieczeństwa witryny SSL stosuje się certyfikaty tożsamości (pozwalają one na sprawdzenie uprawnień serwerów i Użytkowników). Certyfikaty wydają firmy badające i potwierdzające zastosowanie bezpiecznych rozwiązań na stronie WWW.

116. Wszelkie pytania związane z Polityką prywatności należy kierować do Administratora drogą elektroniczną, pocztą tradycyjną bądź telefonicznie z wykorzystaniem następujących danych:

 Wiedza i Praktyka Sp. z o. o.

ul. Łotewska 9a, 03-918 Warszawa,

 e-mail:[email protected]

 nr tel.: 22 518 29 29 (od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-17:00).

 

117. Dane przekazane przez Użytkownika w ramach Rejestracji, z wykorzystaniem Formularza Rejestracyjnego - chronione są zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, przy zachowaniu należytej staranności.

118. W Formularzu Rejestracyjnym należy podać zgodne ze stanem rzeczywistym dane Użytkownika określone w ww. Formularzu jako niezbędne dla dokonania Rejestracji. Administrator umożliwia zmianę adresu e-mail, Hasła, danych teleadresowych w każdym momencie. Dokonywana przez Użytkownika Rejestracja przebiega z uwzględnieniem wymogów RODO oraz ustawy o świadczeniu usług elektronicznych, o których mowa w niniejszym Regulaminie. Administrator wyraźnie informuje Użytkowników o Administratorze Danych i celu przetwarzania danych osobowych Użytkownika, o znanych Administratorowi w czasie udzielania informacji lub przewidywanych odbiorcach tych danych, a także o dobrowolności podania danych, a jeżeli taki obowiązek istnieje, o jego podstawie prawnej.

119. Użytkownikowi, którego dotyczą dane osobowe, oprócz prawa dostępu do ich treści oraz ich poprawiania, przysługuje także m.in. prawo żądania zaprzestania ich przetwarzania: drogą elektroniczną, pocztą tradycyjną bądź telefonicznie z wykorzystaniem następujących danych:

Wiedza i Praktyka sp. z o. o.

 ul. Łotewska 9a, 03-918 Warszawa

 e-mail: [email protected]

 nr tel.: 22 518 29 29 (od poniedziałku do piątku w godz. 9:00-17:00).

120. Zgoda Użytkownika na przetwarzanie jego danych osobowych przez Administratora jako Administratora Danych może dotyczyć również przesyłania Użytkownikowi informacji handlowej (w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną) z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, tj. za pośrednictwem podanego przez Użytkownika adresu poczty elektronicznej (adresu e-mail) i/lub w postaci sms na podany przez Użytkownika numer telefonu komórkowego, a także używania przez Administratora.

121. Dane osobowe są przekazywane Administratorowi przez Użytkowników co do zasady dobrowolnie, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie wymaganych danych w procesie m.in. Rejestracji, czy wypełniania właściwego Formularza, niezbędnego dla skorzystania z danej Usługi w przypadkach przewidzianych w Regulaminie, uniemożliwia Rejestrację lub realizację Usług i w konsekwencji korzystanie z Usług oraz może uniemożliwiać rozpatrzenie reklamacji.

122. Procesy, w ramach których dochodzi do przetwarzania danych osobowych opisywane są w Rejestrze czynności przetwarzania danych prowadzonym przez Inspektora Ochrony Danych. Kontakt do IOD: [email protected]

123. Administrator zapewnia możliwość usunięcia danych osobowych Użytkownika z prowadzonego zbioru, w szczególności w przypadku wypowiedzenia lub odstąpienia od Umowy przez Użytkownika. Administrator może odmówić jednak usunięcia danych osobowych Użytkownika, jeżeli Użytkownik nie uregulował wszystkich należności wobec Administratora z tytułu świadczenia na jego rzecz Usług płatnych lub gdy Użytkownik naruszył obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie danych osobowych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Użytkownika.

124. Administrator chroni przekazane mu dane osobowe oraz dokłada wszelkich starań w celu zabezpieczenia ich przed nieuprawnionym dostępem lub wykorzystaniem. Zbiór zgromadzonych danych osobowych Użytkowników traktowany jest jako wydzielona baza danych, przechowywana na serwerze Administratora, w specjalnej strefie bezpieczeństwa, zapewniającej właściwą ochronę. Pełen dostęp do bazy danych posiada jedynie niewielka liczba uprawnionych pracowników Administrator zajmująca się administracją bazy. Ponadto ochronę danych osobowych podczas ich przetwarzania zapewnia stosowany przez Administratora 128-bitowy protokół bezpieczeństwa SSL.

125. Dane mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Za zgodą Użytkownika wymaganą zgodnie z obowiązującymi przepisami dane mogą również zostać udostępnione innym podmiotom. Dodatkowe informacje dotyczące przetwarzania i ochrony danych osobowych dostępne są na https://www.wip.pl/polityka-prywatnosci

Rozdział XVI

 „Cookies”

126. Administrator stosuje mechanizm plików "cookies", które zapisywane są przez serwer Administratora na dysku twardym urządzenia końcowego Użytkownika. Stosowanie plików "cookies" ma na celu rozpoznawanie Użytkownika przy ponownym korzystaniu z Usług. Mechanizm ten nie niszczy urządzenia końcowego Użytkownika oraz nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych Użytkownika ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach. „Cookies” nie mają na celu identyfikacji Użytkowników. Administrator Danych stosuje mechanizm plików "cookies" w celach:

1) zapamiętania informacji o Użytkowniku;

2) umożliwienia korzystania z niektórych funkcji; weryfikacji i dostosowywania Usługi i treści dostępnych za pośrednictwem Serwisu do indywidualnych potrzeb i preferencji Użytkowników;

3) statystycznych.

127. Każdy Użytkownik może wyłączyć mechanizm „cookies” w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego. Administrator wskazuje, że wyłączenie w przeglądarce internetowej opcji pozwalającej na zapisywanie plików „cookies” nie uniemożliwia korzystania z Serwisu, może jednak spowodować pewne utrudnienia lub ograniczenia w korzystaniu z Serwisu, w tym z Usług.

 Rozdział XVII

Dodatkowe informacje

128. Administrator zbiera dane dotyczące korzystania z Serwisu i Usług, w tym w trakcie trwania połączeń internetowych zbiera informacje dotyczące adresów IP Użytkowników na podstawie analizy „loginów dostępowych” jakim jest w przypadku korzystania z Serwisu podawane przez Użytkownika w procesie logowania do Konta adres poczty elektronicznej. Zebrane w ten sposób informacje wykorzystywane są wyłącznie w celach technicznych związanych administrowaniem serwerów serwisów Administratora, a także w celach statystycznych. Administrator informuje, że zgodnie z przepisem art. 18 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną jest obowiązany do udzielania informacji o ww. danych organom państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.

129. Administrator umieszcza na stronach swoich serwisów odnośniki umożliwiające Użytkownikom bezpośrednie przejście na inne strony internetowe. Niniejsza Polityka prywatności nie obejmuje stron internetowych prowadzonych przez inne podmioty, niezależne od Administratora.

130. Gdy Użytkownik uzyskuje dostęp do Usług Serwisu za pośrednictwem przeglądarki, aplikacji, serwery Administratora automatycznie rejestrują pewne informacje. Dzienniki serwerów mogą zawierać takie informacje, jak żądanie sieciowe, rodzaj interakcji z Usługą, adres IP, typ przeglądarki, język przeglądarki, data i godzina przesłania żądania oraz co najmniej jeden plik cookie, który pozwala jednoznacznie zidentyfikować przeglądarkę lub konto Użytkownika.

131. Administrator może przechowywać wiadomości e-mail i inną korespondencję skierowaną do Użytkownika, aby móc odpowiadać na pytania, reagować na zgłoszenia i udoskonalać Usługi. Adres e-mail Użytkownika może zostać użyty do nawiązania z nim kontaktu w sprawie Usług.

Rozdział XVIII
Rezygnacja z Usług, Zablokowanie dostępu do Usług oraz rozwiązanie Umowy

132. Administrator jest uprawniony do Zablokowania dostępu Użytkownika do Usług Serwisu w przypadku działania przez Użytkownika na szkodę Administratora lub innych Użytkowników, naruszenia przez Użytkownika przepisów prawa lub postanowień Regulaminu a także, gdy Zablokowanie dostępu do Usług Serwisu jest uzasadnione względami bezpieczeństwa - w szczególności: przełamywaniem przez Użytkownika zabezpieczeń Materiałów, Szkoleń lub innymi działaniami hakerskimi. Zablokowanie dostępu do Usług z wymienionych przyczyn trwa przez okres niezbędny do rozwiązania kwestii stanowiącej podstawę Zablokowania dostępu do Usług. Administrator może zawiadomić Użytkownika o zamiarze Zablokowania dostępu do Usług Serwisu z wyprzedzeniem 5 Dni Roboczych drogą elektroniczną na adres podany przez Użytkownika.

133. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować ze świadczenia Usług świadczonych odpłatnie i rozwiązać Umowę o świadczenie Usług płatnych bez podania przyczyny. Jeśli w Umowie został przewidziany Okres Rozliczeniowy umowa rozwiązuje się z końcem tego Okresu Rozliczeniowego, w przeciwnym wypadku Umowa ulega rozwiązaniu w upływem 7 dniowego okresu wypowiedzenia. Rozwiązanie lub wypowiedzenie Umowy przez Użytkownika nie pociąga z sobą obowiązku zwrotu przez Administratora jakiejkolwiek części uiszczonej Ceny za usługę.

134. Z zastrzeżeniem ust. 136 Regulaminu, Administrator ma prawo rozwiązać Umowę o świadczenie Usług odpłatnych jedynie w sytuacjach przewidzianych w Regulaminie lub Umowie.

135. Administrator ma prawo rozwiązać Umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia w sytuacji gdy Użytkownik dokonuje działań określonych w ust. 131 Regulaminu, w szczególności jeśli działania te powtarzają się, grożą destabilizacją Serwisu, lub powstaniem skody po stronie Administratora albo innych Użytkowników. W takiej sytuacji Użytkownikowi nie przysługuje prawo do żądania zwrotu jakiejkolwiek części Ceny za usługę.

136. W sytuacji trwałego zaprzestania świadczenia danej Usługi przez Administratora umowa rozwiązuje się z dniem trwałego zaprzestania świadczenia Usługi, bez konieczności składania przez Administratora dodatkowych oświadczeń. Administrator poinformuje Użytkownika o terminie zaprzestania świadczenia Usług płatnych z odpowiednim wyprzedzeniem, za pośrednictwem wiadomości e-mail.

137. Użytkownik zobowiązany jest złożyć oświadczenie woli o wypowiedzeniu Umowy o świadczenie Usług płatnych w formie określonej w ust. 133 i przesłać je do Administratora w postaci korespondencji pocztowej na adresy i numery wskazane w Serwisie w zakładce „Kontakt”. Procedura ta ma odpowiednie zastosowanie w przypadku wypowiedzenia Umowy przez Administratora, przy czym Administrator wykorzystuje w tym celu dane teleadresowe Użytkownika podane przez niego w trakcie procedury Rejestracji.

138. Rezygnacja z korzystania z Usług świadczonych odpłatnie nie jest równoznaczna z rezygnacją z korzystania z Usług bezpłatnych, w postaci otrzymywania Elettera. Może on być nadal przesyłany do Użytkownika.

139. Celem rezygnacji z otrzymywania informacji marketingowych Użytkownik powinien poinformować Administratora w formie wiadomości e-mail, faksem, telefonicznie  lub w formie korespondencji pocztowej na adresy i numery wskazane w Serwisie, w zakładce „Kontakt”.

Rozdział XIX
Postanowienia końcowe i zmiana Regulaminu

140. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 13 maja 2019 r.

141. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona przez Użytkownika poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze Strony Internetowej Serwisu.

142. Skorzystanie z Serwisu równoznaczne jest z zaakceptowaniem Regulaminu. Niezależnie od tego, dokonanie skutecznej Rejestracji wymaga dokładnego zapoznania się z Regulaminem oraz akceptacji jego postanowień.

143. Administrator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w każdym czasie. Może ona być spowodowana w szczególności zmianami ustawodawczymi, bądź zmianami praktyki stosowania prawa, rozwojem technologii internetowych, zmianami zasad korzystania z Usług lub z Serwisu. W przypadku Usług świadczonych za pośrednictwem Sklepu zmiany Regulaminu mogą być spowodowane w szczególności zmianą w sposobach dokonywania płatności.

144. Niniejszy Regulamin może ulec zmianie. O treści zmian Regulaminu zarejestrowani Użytkownicy zostaną powiadomieni w formie elektronicznej.

145. Użytkownikowi przysługuje prawo rozwiązania Umowy o świadczenie Usług płatnych najpóźniej na 14 dni przed wprowadzeniem zmian Regulaminu.

146. Zamówienia  złożone przed wejściem w życie zmian Regulaminu, podlegają realizacji według postanowień Regulaminu obowiązującego w chwili złożenia takiego zamówienia.

147. Nie stanowi zmiany Regulaminu: zmiana zawartych w nim danych teleadresowych dotyczących Administratora, ani zmiana danych Administratora wynikająca ze zmiany formy prawnej prowadzenia przez niego działalności.

148. Jeżeli jakakolwiek część Regulaminu okaże się nieważna lub nieskuteczna w świetle przepisów obowiązującego prawa należy tę część interpretować w taki sposób, by była ona zgodna z prawem właściwym i odzwierciedlała w najbardziej zbliżonym jak to możliwe zakresie intencje danego zapisu. Pozostałe części Regulaminu pozostają w pełnej mocy i są w pełni skuteczne.

149. Administrator ma również prawo podjąć decyzję o zaprzestaniu lub zawieszeniu świadczenia Usług. W takim przypadku poinformuje Użytkowników, zamieszczając na Stronie Internetowej Serwisu stosowną informację lub poinformuje ich za pośrednictwem wiadomości e-mali wysłanej n wskazany w bazie Serwisu adres e-mail. Zaprzestanie lub zawieszenie świadczenia Usług może nastąpić po upływie co najmniej 30 dni od dnia zamieszczenia lub przekazania Użytkownikom w/w informacji. W takim przypadku w terminie 14 dni Administrator zobowiązany jest do zwrotu uiszczonego przez Użytkownika wynagrodzenia za okres, w którym Usługi nie będą świadczone.

150. W zakresie nieuregulowanym Regulaminem, mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, RODO, , ustawy z dnia 4.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a także Ustawy o prawach Konsumenta.

 

 


 

wiper-pixel